دوره های مقدماتي ویژه خانمها

 چهارشنبه 21 فروردین ماه روزهای زوج ساعت 8:30 تا 11:30

روزهای زوج ساعت 18:45 تا 20:15

روزهای زوج ساعت 17 تا 20

 

  جهت رزرو و پیش ثبت نام با ما تماس بگیرید.