دوره های آمادگی آزمون های انستیتو گوته، Test  DaF و DSH
دوره های گفت وشنود
دوره های آموزش فنون مکالمه
دوره های مقدماتی و تخصصی گرامر آلمانی
دوره های تخصصی زبان آلمانی برای صنعت، پزشکی، بازرگانی، راهنمای تور و توریسم
دوره های کودکان و نوجوانان
دوره های آمادگی آزمون سراسری
دوره های آموزش زبان فارسی مقدماتی و پیشرفته برای افراد آلمانی زبان