کتب و سطوح آموزشی مرکز آموزش زبان آلمانی نگین:

ترم یک و یا سطح A1.1 اولین و ابتدایی ترین سطح آموزش زبان آلمانی می باشد. این ترم در موسسه نگین 15 جلسه 90 دقیقه ای به طول می انجامد.
در این ترم جزوه آموزشی مخصوص آموزشگاه زبان نگین جهت تقویت پایه ی زبان آلمانی زبان آموزان، به همراه کتاب Menschen A1.1 (منشن) از جدیدترین کتب انتشارات Hueber (هوبر) آلمان تدریس می شود. دروس 1 تا 6 کتاب منشن در یک ترم ارائه می شود.

ترم دو نیز ادامه تدریس کتاب ترم یک یعنی Menschen A1.1 خواهد بود. کتاب مذکور با تدریس دروس 7 تا 12 به پایان خواهد رسید.

ترم سه با شروع کتاب Menschen A1.2 آغاز می شود. در ترم سه دروس 13 تا 18 و در ترم چهار دروس 19 تا 24 کتاب ارائه می گردد. دروس این کتاب در ترم چهارم به پایان خواهد رسید.

ترم پنج آغاز مقطع جدیدی در سطح A زبان آلمانی یعنی A2.1 می باشد. مقطع A2 در ترم هشت به پایان خواهد رسید.
در ترم پنجم دروس 1 تا 6، ترم ششم دروس 7 تا 12 و در ترم هفت که آغاز A2.2 می باشد، دروس 13 تا 18 و در ترم هشت یا پایان A2.2 دروس 19 تا 24 تدریس خواهند شد. کتاب آموزشی ترم های پنج و شش Menschen A2.1 و در ترم های هفت و هشت Menschen A2.2 می باشد.

ترم نه شروع سطح جدید یا شروع سطح B می باشد. ترم نهم یا سطح B1.1 دروس 1 تا 6 کتاب Menschen B1.1 تدریس می شوند. در ترم دهم در ادامه B1.1 دروس 7 تا 12 کتاب فوق تدریس خواهند شد.

دو ترم یازدهم و دوازدهم در سطح B1.2 می باشند و دروس 13 تا 18 و 19 تا 24 کتاب Menschen B1.2 را در بر میگیرند.

ترم 13 شروع سطح B2 زبام آلمانی می باشد. سطح B2 تا پایان ترم 18 به طول می انجامد. از ترم 13 تا پایان ترم 18 دروس 1 تا 12 کتاب Sicher (زیشر) که از جدیدترین کتب انتشارات Hueber آلمان می باشد، تدریس خواهد شد. سطح B2 پس از گذراندن 400 ساعت آموزش در این سطح قابل حصول است.

شروع سطح پیشرفته در زبان آلمانی با سطح C1 آغاز می گردد. اخذ سطح C1 در آموزشگاه زبان آلمانی نگین پس از گذراندن 400 ساعت آموزش در این سطح میسر خواهد شد.