سطح A در زبان آلماني ابتدايي ترين سطح و متشکل از دو مقطع A1 و A2 مي باشد.

A1:

 
امتحان Start Deutsch 1 مستلزم داشتن دانش بسيار ساده در زبان آلماني است. اين امتحان با پايه اول A1 مطابقت دارد.

پس از قبولي در اين امتحان قادر خواهيد بود :
- در موقعييت هاي روزمره موضوعات و سوالات کلي و بسيار ساده، دستور العمل ها و اطلاعيه ها را درک کرده و همچنين پيغام هاي تلفني، اطلاعيه هاي عمومي و گفت و گوهاي کوتاه را متوجه شويد.
- قسمت هاي مهم در اطلاعيه ها، تابلوهاي عمومي و آگهي ها را استخراج کنيد.
- اعداد، مقادير، زمان و قيمت ها را بيان کرده و متوجه شويد.
- قادر به پر کردن پرسشنامه ها در مورد اطلاعات شخصي خود باشيد.
- وارد گفت و گو شويد و به سوالاتي که از شما پرسيده ميشود جواب دهيد.
- پيام هاي کوتاه شخصي بنويسيد.
- درخواستهاي متداول روزمره را مطرح کنيد و به آنها عکس العمل نشان دهيد.
Fit in Deutsch 1 اسم امتحاني هست که در اين سطح برگزار مي شود.

A2:


براي دريافت مدرک A2 يا Start Deutsch 2 بايد از دانش پايه اي در زبان آلماني برخوردار باشيد. اين امتحان برابر با دومين سطح از 6 درجه موجود در زبان آلماني مي باشد.

پس از قبولي در اين امتحان قادر خواهيد بود :
- اطلاعات مهم در گفت و گو هاي روزمره را متوجه شويد. همچنين آنچه که در راديو يا تلفن مي شنويد را بفهميد.
- اطلاعاتي که در مقاله هاي کوتاه روزنامه ها، تبليغات و اطلاعيه هاي مربوط به زندگي روزمره و اطلاعاتي که در بوردها نوشته مي شوند را بفهميد.
- فرم هاي موجود در فروشگاهها، بانک ها و يا ادرات را پر کنيد.
- خود را معرفي کنيد و با ديگران در مورد زندگي شخصي خود گفت و گو کنيد.
- براي توافق در موضوعي با ديگران مذاکره نماييد.
Fit in Deutsch 2 اسم امتحاني هست که در اين سطح برگزار مي شود.