سطح B متشکل از دو مقطع B1 و B2 مي باشد.

B1:


امتحان اين بخش Goethe-Zertifikat B1 نام دارد و به طور معمول ارايه اين مدرک جهت اخذ پذيرش در دانشگاه هاي آلماني زبان الزامي است.
با موفقيت در امتحان (Goethe-Zertifikat B1 (ZD نشان خواهيد داد که داراي دانش خوب مقدماتي در زبان روزمره آلماني هستيد. بطوريکه توانائي برطرف نمودن مشکلات خود از نقطه نظر زبان و در تمامي موارد زندگي روزمره را خواهيد داشت.
اين امتحان برابر با سومين سطح از 6 درجه موجود در زبان آلماني مي باشد.

پس از قبولي در اين امتحان قادر خواهيد بود :
- اطلاعات لازم در گفت و گو هاي روزمره و خبر هايي که در رسانه هاي آلماني زبان پخش مي شوند را دقيقاً متوجه شويد.
- آمار و ارقام، متن روزنامه ها و ساير نوشته هايي که مربوط به زندگي روزمره مي شود را دقيقاً بفهميد.
- متن ها و نامه هاي شخصي خود را بنويسيد.
- راجب موضوع مورد علاقه خود گفت و گو کنيد، در مورد آن مختصراً نظرات خود را بيان کنيد و تا حدي نسبت به نظرات افراد ديگر واکنش نشان دهيد.
- از يک مسأله روزمره گزارش دهيد، مطلبي را پيشنهاد نماييد يا با کسي در مورد موضوعي توافق نماييد.
با قبولي در اين امتحان شما نشان خواهيد داد که از يک دانش پايه اي مطمئن در زبان آلماني برخوردار هستيد و مي توانيد نياز هاي زباني خود را در زندگي روزمره برطرف نماييد.

B2:


امتحان B2 مستلزم داشتن سطح زباني پيشرفته است.اين امتحان با پايه B2 چهارمين سطح از 6 سطح موجود در زبان آلماني مي باشد.

پس از قبولي در اين امتحان قادر خواهيد بود :
- محتواي اصلي موضوعات ملموس و غيرملموس را دنبال کنيد و اطلاعات داراي اهميت براي خود را (به عنوان مثال در برنامه هاي راديويي ) استخراج کنيد.
- سطح وسيعي از متون هاي گوناگون را درک کنيد؛ هم متون هاي مختصر (مانند اعلاميه ها) و هم متون هاي طولاني تر، متون تخصصي پيچيده، تفاسير و گزارشات.
- در مورد موضوعات پيچيده به صورت کتبي و روشن اظهارنظر کنيد و همچنين متون غلط ديگران را تصحيح نماييد.
- در مورد موضوعات کلي به صورت شفاهي و روشن و هم در مورد موضوعاتي که مورد علاقه ي خودتان است، اظهارنظر کنيد.
- به صورت فعال درمباحثي که به آنها آشنايي داريد مشارکت نماييد و نظر خود را به طور قاطع بيان کنيد و نقطه نظرات خود را ارائه دهيد.


گواهي زبان آلماني براي مشاغل با پايه B2 از 6 سطح موجود در زبان آلماني مطابقت دارد.
آزمونTestDaF آزمون زبان آلماني براي داوطلباني كه قصد تحصيل در آلمان و اتريش را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند.


براي تعيين سطح TestDaF به اينجـــــا مراجعه کنيد.